Công văn số 3185/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua theo dõi từ thiết bị GSHT tháng 11/2021

Công văn số 3185/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua theo dõi từ thiết bị GSHT tháng 11/2021

Văn phòng