Công văn số 2789/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động vận tải khách ngang số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Công văn số 2789/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động vận tải khách ngang số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Văn phòng