Công văn số 2447/SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển trong thời gian yêu cầu dừng hoạt động

Công văn số 2447/SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển trong thời gian yêu cầu dừng hoạt động

Phụ lục công văn 

Văn phòng