Quyết định số: 129/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tả

Quyết định số: 129/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Văn phòng