Công văn Về việc chấn chỉnh hoạt động vân tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Công văn Về việc chấn chỉnh hoạt động vân tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo công văn số 1440/SGTVT-QLVT&PT ngày 23/06/2020 của Sở GTVT Hưng Yên)

Văn phòng