Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác Kiểm tra công vụ năm 2022 tại phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Đăng ngày 24 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 2264/KH-SGTVT ngày 10/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 1152/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2022 của Sở GTVT về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ của Sở Giao thông vận tải. Ngày 21/10/2022, Tổ kiểm tra đã  đã làm việc tại Phòng Quản lý vận tải và Phương tiện và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải.

Làm việc với Tổ Kiểm tra có các đồng chí trong Lãnh đạo các phòng, đơn vị được kiểm tra, cùng các đồng chí Lãnh đạo các các phòng, trung tâm thuộc Trường, cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý vận tải và Phương tiện.

Sau khi nghe báo cáo của phòng Quản lý vận tải và Phương tiện, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, các ý kiến tham gia phát biểu tại buổi làm việc, theo đó các phòng, đơn vị đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác công vụ; Trên cơ sở các quy định của Nhà nước về công tác công vụ; Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác công vụ trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan khác; nhìn chung, các phòng, đơn vị đã triển khai, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện những quy định trên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Các phòng, đơn vị được kiểm tra đã thường xuyên tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Các phòng, đơn vị đã bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành liên quan, của Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện công tác công vụ năm 2022 phù hợp với tình hình thức tế tại phòng, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các phòng, đơn vị:

          Phòng Quản lý vận tải và phương tiện đã triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong công tác công vụ, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phòng còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ công chức, tuy nhiên trong thời gian qua (năm 2020) có công chức kỷ luật do vi phạm quy định về chính sách dân số, đến nay lại tiếp tục sinh con thứ 4 (hiện đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên chưa bị kỷ luật); cán bộ, công chức của phòng trong quá trình giao tiếp, làm việc với người dân và doanh nghiệp có đôi lúc còn chưa mềm mỏng....; trong thực hiện nhiệm vụ có lúc còn chưa kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc; việc phối hợp giữa các công chức còn thụ động, ngại tham gia ý kiến đối với vấn đề cần xin ý kiến của nhiều phòng ban, đơn vị, ...

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải đã nghiêm túc, cơ bản thực hiện các nội dung trong công tác công vụ, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Đơn vị cần tập trung hơn nữa trong công tác rà soát các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý; Đã xây dựng Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường tuân thủ theo các quy định của pháp luật tuy nhiên chưa đáp ứng thời gian theo yêu cầu; Đã chủ động trong công tác đào tạo cán bộ, tuy nhiên còn nhiều khó khăn, hạn chế, dẫn đến nguồn quy hoạch cán bộ để bổ nhiệm còn gặp khó khăn; Cần chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tham mưu đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc,...

Tại buổi làm việc, Tổ Kiểm tra đề nghị các phòng, đơn vị trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

       - Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của lãnh đạo cơ quan đối với đội ngũ cán bộ, công chức của phòng trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp, ứng xử và việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

        - Thực hiện tốt công tác sắp xếp, điều chuyển, phân công theo vị trí việc làm. Tích cực phối hợp với các phòng chức năng để tăng cường công tác đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của phòng; việc bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm.

       - Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của phòng, đơn vị.

 - Tích cực rà soát các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý; kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin mới nhất

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung...(17/05/2023 4:22 CH)

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực...(10/10/2022 3:22 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 (07/10/2022 9:45 SA)

Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác Kiểm tra cải cách hành chính tại Trường Trung cấp nghề...(23/09/2022 8:36 SA)

Hội nghị gặp mặt truyền thống Hội cán bộ hưu trí Ngành Giao thông vận tải năm 2022(24/08/2022 8:33 SA)

Sở giao thông vận tải tri ân Anh hùng liệt sỹ nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7(28/07/2022 3:23 CH)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tổ chức lễ ký kết hợp đồng với các nhà thầu(07/07/2022 3:39 CH)

Hoạt động thăm hỏi tặng quà thương bệnh binh nhân dịp 27/7 của ngành Giao thông vận tải (27/07/2021 8:46 SA)

°
72 người đang online