TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đăng ngày 29 - 01 - 2021
100%

Trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/01/2021, Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của ngành Giao thông vận tải”.

Đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và đại diện các phòng chuyên môn; cùng tập thể Lãnh đạo sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc sở; Công đoàn ngành Giao thông vận tải, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn và đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020.

 

Đồng chí Trần Văn Huân, Phó Giám đốc Sở thay mặt Ban Lãnh đạo Sở đọc báo cáo đánh giá tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của ngành Giao thông vận tải”. Theo đó, năm 2020 là năm tiếp tục đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của ngành Giao thông vận tải Hưng Yên (GTVT); một năm toàn ngành đã ra sức phấn đấu và đã đạt được những thành tích đáng kể được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận.

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã bám sát các Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu các Nghị quyết đã đặt ra cho ngành Giao thông vận tải. Sở đã ban hành đầy đủ các Chương trình, Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XVIII, các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm… Kịp thời tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ, hiệu quả.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa 18 đề ra một trong ba khâu đột phá là huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông. Triển khai thực hiện Nghị quyết trên, ngành GTVT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, cụ thể: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 107/CTr-UBND để thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 làm căn cứ hoạch định đầu tư phát triển giao thông vận tải; đây là cơ sở để tỉnh chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, toàn diện, từng bước hiện đại và bền vững, bảo đảm sự liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải; gắn kết giữa các địa phương, giữa đô thị và nông thôn, đặc biệt với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Sau gần 5 năm, kết cấu hạ tầng giao thông đã có sự phát triển vượt bậc, nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng, như hoàn thành giai đoạn 1 tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cầu Hưng Hà; cầu La Tiến và đường ĐT.386;… kết quả đã đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây mới được trên 1.400 km đường giao thông từ quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các tuyến đường giao thông nông thôn; hoàn thành chỉ tiêu 145/145 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (đạt 100%), góp phần đưa tỉnh Hưng Yên là một trong những tỉnh sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đưa Hưng Yên thay đổi diện mạo mới, vị thế mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh như đã được ghi nhận tại Báo cáo trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngành GTVT cũng đã phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ, các Chỉ thị 18, Kết luận 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động GTVT nên tai nạn giao thông đều giảm trung bình 3,54% số người chết giảm liên tục hàng năm cả 3 tiêu chí... Hoạt động vận tải tiếp tục được tăng cường, phương tiện vận tải tiếp tục phát triển nhanh để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển ngày càng tăng của nhân dân; triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt nam tới các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn và các sát hạch viên; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Về tổ chức bộ máy: Thực hiện xong việc sắp xếp lại tổ chức bên trong thuộc cơ quan Sở; trong đó, giảm số đầu mối cấp phòng từ 07 phòng xuống còn 06 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, trước lộ trình được giao (Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở); thực hiện xong việc chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 (hai) đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở là: Đoạn Quản lý đường bộ và Đoạn Quản lý đường sông Hưng Yên thành công ty cổ phần; sáp nhập Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc sở GTVT và Ban QLDA đầu tư xây dựng và dân dụng thuộc Sở Xây dựng thành Ban QLDA đầu tư công trình giao thông - xây dựng tỉnh; Sở đã thực hiện xong việc sắp xếp, tổ chức lại cơ quan hành chính, trong đó trình UBND tỉnh quyết định cơ chế tự chủ cho 03 đơn vị sự nghiệp; triển khai cổ phần hóa hai đơn vị là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm tư vấn giao thông vận tải Hưng Yên, hiện đang tạm dừng chờ văn bản quy định mới của Chính phủ; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, tỷ lệ kế hoạch được giao.

Công tác cải cách hành chính: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, thường xuyên chỉ đạo rà soát, hệ thống hoá các văn bản, thủ tục hành chính nhằm phát hiện các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã lạc hậu và đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ, xây dựng bộ thủ tục hành chính rõ ràng, đơn giản, thuận lợi và minh bạch, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Phối hợp với Bưu điện tỉnh duy trì điểm tiếp nhận và trả kết quả đổi GPLX tại bưu điện huyện Mỹ Hào và Ân Thi; bố trí cán bộ cử ra Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phù hợp với trình độ, đáp ứng được yêu cầu công việc. Kết quả hàng năm công tác cải cách hành chính đều năm trong nhóm các sở đứng đầu.

Các công tác khác của ngành đều đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo báo cáo tổng kết, đề xuất những kiến nghị giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Giám đốc Sở tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen đạt thành tích trong công tác năm 2020 ngành Giao thông vận tải.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã đánh giá những kết quả đạt được, đóng góp quan trọng của ngành GTVT đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải Hưng Yên; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Năm 2021, là năm đầu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2021 – 2025); Trên cơ sở phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Thay mặt Lãnh đạo Sở, tôi đề nghị các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tập trung ở những lĩnh vực cơ bản sau đây:

- Thứ nhất: Công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tiếp tục tham mưu tỉnh quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí để triển khai giai đoạn 2 dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về đầu tư công trình giao thông trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa.

- Thứ hai: Công tác quản lý vận tải, tăng cường quản lý hoạt động vận tải của các bến xe, bến thuỷ; các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe;

- Thứ ba: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự  ATGT, xử lý xe quá tải... Phấn đấu năm 2021, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2020.

- Thứ tư: Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tổ chức sắp xếp lại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy theo đề án, phương án được duyệt để thực hiện Nghị quyết của Trung ương, các Nghị định của Chính phủ. Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số theo hướng lấy người dân là trung tâm phục vụ. Tiếp tục xây dựng, cung cấp các dịch vụ công mức độ 3, 4 và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Thứ năm: Các mặt công tác khác cũng được duy trì và phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong toàn ngành, góp phần và sự thành công chung của ngành.  

 

Nhân dịp năm mới xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở thay mặt tập thể Lãnh đạo Sở chúc Tết các đồng chí Lãnh đạo các địa phương; các đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Giao thông vận tải một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trên cương vị công tác của mình.

 

Tin mới nhất

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ XIX(27/01/2021 9:32 SA)

KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (28/8/1945-28/8/2020)(28/08/2020 10:09 SA)

Khai mạc giải bóng đá, kéo co ngành Giao thông vận tải Hưng Yên năm 2020(03/08/2020 10:02 SA)

Tuổi trẻ Đoàn Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ(27/07/2020 10:29 CH)

Đồng chí Trần Quốc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy...(21/07/2020 6:34 CH)

Đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã tham gia hiến 30 đơn vị máu(24/06/2020 4:10 CH)

Giao lưu bóng đá hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020(12/06/2020 2:55 CH)

Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức thành công đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(02/06/2020 9:30 CH)

°
491 người đang online