Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

         Lãnh đạo Sở

          Giám đốc: Trần Minh Hải 

          Email: 

          Phó giám đốc: Nguyễn Quang Khải

         Email: nqkhai.gtvt@hungyen.gov.vn

         Phó giám đốc: Trần Thế Hoàng

         Email: tthoang@hungyen.gov.vn

         Phó giám đốc: Trần Văn Huân

       1. Văn phòng sở

        Chánh văn phòng: Phạm Văn Toản

         Email:pvtoan@hungyen.gov.vn

          Phó Chánh văn phòng:Nguyễn Trường Đông

Email:ntdong@hungyen.gov.vn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý nội quy, quy chế làm việc của cơ quan sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật; hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng; giáo dục pháp luật, pháp chế, cải cách hành chính, cơ chế "một cửa", công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ; triển khai, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản trị cổng thông tin điện tử của Sở. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính, kế toán, tài sản theo phân cấp; công tác kế hoạch, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 10, khoản 11, khoản 14, khoản 15, khoản 16 và khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

          2. Thanh tra Sở - Email:ttgt.hy@gmail.com

Chánh thanh tra: Phạm Đức Quang

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hạ Long

Emai: nhlong@hungyen.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thanh Tùng

Email: Nttung.gtvt@hungyen.gov.vn

         Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết các kiến nghị, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo;               thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật thanh tra; Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của             Luật Thanh tra; Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông vận tải; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, khoản 10,                  khoản 13 và khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

        3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Trưởng phòng: Lê Xuân Thủy

Email: lxthuy@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Nguyên

Email: ncnguyen@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Đỗ Thái Ngọc

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; phân loại, nâng cấp quản lý và điều chỉnh số hiệu đường bộ, đường thủy nội địa; tham gia ý kiến đối với các dự án liên quan đến quy hoạch, quản lý khai thác công trình giao thông; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, điểm a, b, đ khoản 4, điểm đ khoản 7, khoản 10 và khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV.Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện cơ giới đường bộ; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, điểm c, e khoản 4, điểm a, b, d khoản 7, khoản 8, khoản 10 và khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

          4. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Đoàn

Email: nddoan@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đình Phương

Email: ngphuong@hungyen.gov.vn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải và phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực vận tải; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3; kiểm h khoản 4, kiểm a, b, c khoản 5, điểm a, c, d khoản 6, khoản 10 và khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

         5. Phòng Quản đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe

Trưởng phòng: Phạm Văn Trường

Email: pvtruong@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Kim Anh

Email:ptkanh@hungyen.gov.vn

  Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đào tạo và sát hạch cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, điểm d khoản 5, khoản 10 và khoản 17 Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

 
 
 

Tin mới nhất

°
781 người đang online