CƠ CẤU TỔ CHỨC QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 28 - 03 - 2014
100%


 Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên thành lập ngày 19/7/2013 theo Quyết định số 1252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 4.3 Điều 4 Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên. Cơ cấu tổ chức như sau:

I - Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ

Hội đồng quản lý Quỹ được kiện toàn theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Ông: Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

3. Các thành viên Hội đồng:

- Ông: Lê Thế Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông: Nguyễn Quang Khải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Bà: Vũ Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bà: Nguyễn Thị Nữ, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh.

II - Ban Kiểm soát Quỹ bảo trì đường bộ

Ban Kiểm soát Quỹ thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-QBTĐB ngày 17/10/2013 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban:

- Ông: Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận tải.

2. Các thành viên:

- Ông: Nguyễn Thế Trung, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.

- Ông Trần Tất Thắng, Phó Trưởng phòng Công Thương, UBND huyện Kim Động.

III - Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ

Văn phòng Quỹ là cơ quan thường trực, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ, đặt tại Sở Giao thông vận tải, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên, được sử dụng con dấu của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Văn phòng Quỹ có Chánh Văn phòng và các viên chức chuyên môn.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Hưng Yên, đường Quảng trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại/Fax: 0321 3861168.

Email: vpqbtdbhy@gmail.com

Tin mới nhất

°
991 người đang online